الزام به تنظیم سند رسمی خودرو

آریا وکیل ارائه دهنده کاملترین خدمات حقوقی بانکی و مالی

الزام به تنظیم سند رسمی خودرو

در تمامی معاملات خودرو بنا به ماده 338 قانون مدنی به محض انعقاد عقد بیع، خریدار مالک مبیع(خودرو) و فروشنده مالکیت ثمن معامله را بدست می آورد و در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی هر یک از طرفین هریک از آنها جهت احقاق حقوق خود می تواند اقامه دعوا نماید.یکی از مهمترین دعاوی مطرح در این زمینه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو است.زمانی که معامله خودرو با قولنامه یا مبایعه نامه صورت گرفته و فروشنده از انتقال رسمی خودرو به نام خریدار خودداری می نماید دراین صورت خریدار جهت سوءاستفاده های احتمالی فروشنده، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خودرو را تنظیم می نماید.

موضوع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

پس از معامله خودرو با قولنامه یا مبایعه نامه، خریدار ثمن معامله را به صورت کلی یا جزئی پرداخت کرده است و فروشنده نیز خودرو را تحویل داده است اما فروشنده قبل از انتقال قطعی سند بنا به دلایلی نظیر اینکه فوت شده یا از ایران خارج گشته یا مجهول المکان شده باشد یا بنا به هر دلیل دیگری در دسترس نباشد در این صورت چنانچه خریدار تقاضای انتقال رسمی سند را داشته باشد باید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خودرو را ارائه دهد.

 

الزام به تنظیم سند رسمی خودرو

شما لایق وکیل خوب هستید حتماً با وکیل مالی مشورت کنید

دادخواست الزام به تنظیم سند خودرو در صورت تعدد فروشندگان خودرو

در صورتی که مالک خودرو پس از معامله خودرو با قولنامه عادی خورو را متعاقبا به شخص یا اشخاص دیگری بفروشد در اینجا خریدار جهت انتقال قطعی سند خودرو به نام خود می بایست به طرفیت فروشندگان ماقبل و مالک اصلی خودرو طرح دعوا نماید اما ممکن است خریدار هنگام طرح دعوا قادر به شناسایی تمام فروشندگان قبل از خود که الزاما باید طرف دعوا قرار گیرند، نباشد دراین صورت باید به طرفیت شخصی که نام او در دفاتر اسناد رسمی به عنوان مالک اصلی خودرو ثبت گردیده و فروشندگان معلوم المکان و فروشندگان مجهول المکان اقامه نماید با ارائه مدارک لازمه چون کپی مصدق مبایعه نامه،کپی مدارک هویتی، کپی مصدق گواهی عدم حضورفروشنده و وکالتنامه در صورتی که دادخواست از سوی وکیل باشد.
در صورت فوت مالک ثبتی خودرو ابتدائا گواهی انحصار وراثت را درخواست سپس به طرفیت ورثه دعوا را اقامه نماید.چنانچه انحصار وراثت نشده باشد باید ابتدائا انحصار وراثت صورت گیرد.
چنانچه وفق خواسته خریدار، رای به محکومیت فروشنده خودرو به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو به خریدار صادر گردد رای صادره در صورتی قابلیت اجرا دارد که مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی به نام فروشنده ثبت شده باشد یا با استعلام از اداره راهور مالکیت او محرز گردد.

شرایط لازم برای فک رهن خودرو

1. دریافت معرفی‌نامه از شرکت خودروسازی که ماشین در رهن آن است و ارائه نامه صادره به مرکز تعویض پلاک
2. دریافت و ارائه گواهی مفاصا حساب از اجراییات در صورت عدم پرداخت جرایم معوقه
3. مراجعه مالک یا وکیل قانونی به همراه خودرو در محل تعویض پلاک جهت انجام امور اداری فک رهن ماشین
4. وجود سابقه اطلاعات مربوط به فک رهن ماشین در سامانه پلیس راهور مختص محصولات شرکت‌های سایپا و ایران خودرو
5. تهیه برگ معاینه فنی صادره از مراکز مکانیزه مجاز برای اتومبیل‌های دولتی یا شخصی

تکلیف انتقال سند درصورتی که فروشنده حاضر به انتقال نباشد

یکی از مراجعی که ملزم به صدور و تنظیم سند برای مالکیت خودرو می باشد، اداره ی ثبت اسناد و املاک می باشد که این وظیفه را توسط دفاتر ثبت اسناد رسمی که طرفین برای انجام آن حضور پیدا می کنند انجام می دهد. در صورتی که فروشنده به تعهد خود، مبنی بر حضور در دفتر خانه عمل نکند و خواهان(خریدار) حکم به الزام به تنظیم سند خودرو را از دادگاه بخواهد و او اقدام نکند در این صورت، مامور دادگاه به نمایندگی در دفتر اسناد رسمی احضار می گردد و به جای فروشنده امضا می کند.
یکی دیگر از مراجعی که موظف به صدور سند مالکیت که در حکم سند مالکیت می باشد، اداره راهنمایی و رانندگی است،که با صدور سند برگ سبز خودرو، این کار را انجام می دهد.

شرایط لازم برای فک رهن خودرو

مرجع رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

دعوای الزام به تنظیم سند خودرو ، از جمله دعاوی حقوقی قابل طرح در دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده و یا محل انعقاد قراردادی یا محل انجام تعهد است. دعوای مذکور یک دعوایی مالی است و حسب مورد در شورای حل اختلاف یا دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی میشود.چنانچه مبلغ خواسته 20 میلیون تومان و کمتر باشد در شورای حل اختلاف و چنانچه مازاد بر بیست میلیون تومان باشد باید در دادگاه حقوقی محل اقامت فروشنده یا محل انعقاد قرارداد طرح شود.
اگر فروشنده در ایران اقامتگاه نداشته باشد در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هر گاه در ایران اقامتگاه و محل سکونت موقت ندشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در آن حوزه واقع است.

هزینه دادرسی برای رسیدگی به دعوا

هزینه دادرسی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خوردو در مرحله ی بدوی با توجه به موضوع دعوا محاسبه می گردد دعوای مذکور یک دعوای مالی ست و هزینه دادرسی دعاوی مالی به میزان ۵/۳ درصد از قیمت خواسته یعنی اتومبیل است.

مدارک لازم جهت دادخواست الزام به تنظیم سند خودرو

• مدرک هویتی خریدار
• تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خودرو
• پرداخت هزینه دادرسی
• مبایعه نامه و استشهادیه شهود مبنی بر خرید خودرو با سند عادی
• وکالتنامه وکیل دادگستری
افراد نسبت به اموالی که خریداری می کنند، با تصرف خود نسبت به آن، مالک شناخته می شوند و حق هرگونه تصرف و اختیاری را دارند. با اقامه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو از سوی خریدار، شعبه رسیدگی کننده به دعوای مذکور در صورت تکمیل بودن پرونده، جلسه رسیدگی را تعیین و به طرفین ابلاغ می نماید در جلسه رسیدگی با رویت مدارک و مستندات چنانچه حقانیت خریدار اثبات گردد قاضی رسیدگی کننده به موضوع پرونده حکم الزام فروشنده خودرو به انتقال سند به خریدار را صادر می نماید.

اجرای رای الزام فروشنده به خودرو به انتقال قطعی خودرو به خریدار

در صورتی که رای مبنی بر الزام فروشنده به انتقال سند رسمی خودرو به خریدار، قطعی و صادر شده باشد خریدار می تواند تقاضای صدور اجرائیه را بنماید در این صورت پرونده اجرایی تشکیل می گردد و چنانچه خریدار در این خصوص هزینه ای پرداخت نموده باشد می تواند پس از تنظیم سند رسمی خودرو و باتقدیم دادخواست در مراجع قضایی حقوقی از فروشنده مطالبه نماید.
تنظیم دادخواست حقوقی

سوالات متداول

آیا جهت پذیرش دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خودرو تمام ثمن معامله می بایست به فروشنده پرداخت شده باشد؟
در خصوص دعوای مذکور قضات دادگاه ممکن است به دلیل عدم ارائه دلیل موجه جهت عدم پرداخت کامل ثمن یا عدم پرداخت بخشی از ثمن به فروشنده در راستای اجرای دادرسی عادلانه، در رای خود، الزام فروشنده به انتقال رسمی سند را منوط به پرداخت کامل ثمن یا پرداخت مابقی ثمن از سوی خریدار نماید.

آیا در توقیف بودن مانع انتقال سند رسمی به نام خریدار است؟
برابر رویه دادگاهها و مطابق مقررات جاری کشور الزام به تنظیم سند برای خودرویی که توقیف شده است ممکن نیست مگر اینکه خودرو پس از فروش، متوقف و بازداشت شده باشد در این صورت خریدار می تواند با مراجعه به مرجع توقیف کننده به عنوان معترض ثالث بعد از رفع توقیف، اقدام به تنظیم رسمی نماید در صورتی که مبایعه نامه در توقیف باشد چنین معامله ای اثر قانونی ندارد و فروش مال توقیفی امکان پذیر نیست و فروشنده صرفا می تواند دادخواست استرداد ثمن نماید.

آیا انتقال رسمی خودروی که در رهن است امکانپذیر است؟
قبل از دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی باید خودرو از رهن آزاد گردد بدلیل اینکه ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی تا زمان فک رهن خودرو امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین تا تسویه کامل، مالک تنها برگ سبز (سند صادره از سمت پلیس راهور) را به عنوان سند مالکیت در اختیار دارد بنابراین مالک خودرو بلافاصله پس از فک رهن خودرو می‌تواند با مراجعه به دفاتر ثبت اسناد رسمی، اقدام به ثبت و دریافت سند رسمی کند.

دوست دارید مقالات بیشتری درباره این موضوع در آریا وکیل منتشر کنیم؟

وکیل خوب به قوت قلب نیاز داره تا راهو ادامه بده لطفاً مارو لایک کنید

علاقه دیگران به این موضوع: 5 / 5. موکلان خوب ما که به ما نظر دادند: 5

اولین قوت قلب را برای ادامه راه به ما بده

نیاز به وکیل مالی دارید؟ همین حالا با آریا وکیل تماس بگیرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جدیدترین مقالات و سوالات حقوقی مالی

سوالات حقوقی مالی خود را مستقیماً از ما بپرسید

مشاوره حقوقی بانکی و مالی

وکیل پایه یک دادگستری

پرسش مستقیم از وکیل خوب

پرسش از طریق واتس اپ
بر روی یکی از وکلای خوب آریا وکیل کلیک کنید تا مستقیماً به واتس اپ آنها متصل شوید.
ما معمولاً در کمتر از چند ساعت پاسخ را ارسال خواهیم کرد.