دعوی تقسیم ترکه

آریا وکیل ارائه دهنده کاملترین خدمات حقوقی امور حسبی

دعوی تقسیم ترکه

پس از فوت یک شخص،‌ باید دیون او پرداخت شود. بعد از پرداخت این دیون آنچه که از اموال او به جا می‌ماند،‌ ترکه خالص است. این ترکه متعلق به وارثین متوفی است و باید بر طبق قانون و به شکل صحیح بین وراث تقسیم شود.

معنای ترکه در حقوق

ترکه در لغت به معنی اموالی است که یک فرد پس از فوت خود به جا می‌گذارد. در اصلاح حقوقی ترکه به اموال و حقوقی گفته می‌شود که از متوفی باقی می‌ماند. ترکه باقی‌مانده مانند یک مال مشاع است و تمام وارثین دارای حق مالکیت هستند. به عبارت دیگر یک نوع شراکت اجباری وجود دارد. وراث برای اینکه بتوانند سهم خود را از این مال مشترک جدا کنند، ابتدا باید بدهی و دیون متوفی را از این ترکه خارج کنند و بعد از آن، آنچه را که باقی ماند میان خود تقسیم کنند.

نکته: لازم به ذکر این است که نه تنها اموال منقول و غیر منقول،‌ بلکه حقوق مالی هم جز ترکه محسوب می‌شوند و به طور کلی ترکه شامل: دارایی مثبت مانند اموال و حقوق و دارایی منفی مانند بدهی‌ها است. در مورد حقوق مالی که جز ترکه محسوب می‌شوند می‌توان به حق خیار، حق رد و اجازه عقد فضولی در زمانی‌که مالک قبل از رد یا اجازه فوت کند و یا حق رهن مرتهن بر عین مرهونه اشاره کرد.

دعوی تقسیم ترکه

شما لایق وکیل خوب هستید حتماً با وکیل حسبی مشورت کنید

درخواست تقسیم ترکه و دستور فروش

اگر چند نفر وارث وجود داشته باشد،‌ هر یک از این وراث می‌تواند به دادگاه درخواست بدهد و سهم خود را بخواهد. علاوه بر این اگر یکی از وراث محجور باشد،‌ ولی و یا قیم او می‌تواند برای تقسیم ترکه از جانب او درخواست بدهد.

در برخی موارد اموال ترکه قابل تقسیم نیستند. در چنین شرایطی باید برای فروش مال مشاع درخواست داده شود. اگر افراد همگی بر سر موضوع توافق داشته باشند این امر به راحتی انجام می‌شود اما اگر میان ورثه توافق نباشد به حکم قانون این کار انجام می‌شود.

برای تقسیم ترکه ابتدا باید انحصار وراثت صورت بگیرد. برای حفظ اموال و از بین نرفتن آن باید این اموال مهر و موم شود. ماترک به طور کامل توسط دادگاه تحریر و ثبت می‌شود و بعد از پرداخت دیون و تعیین و تکلیف قانونی ترکه می‌توانند نسبت به ماترک اقدام کنند. وراث ممکن است ترکه را قبول یا رد کنند. به عبارت دیگر آن‌ها ممکن است ترکه را به طور کامل با پرداخت بدهی‌ها به عهده بگیرند و یا ترکه را رد کنند و عهده‌‌دار بدهی‌های متوفی نشوند.

مال مشاع را می‌توان به افراز،‌ به تعدیل و به رد تقسیم کرد. در حالت اول از مال مشاع به هر فرد شریک به اندازه سهم او داده می‌شود. در حالت دوم با قیمت‌گذاری مال مشاع تقسیم انجام می‌شود و ممکن است معادل سهم افراد به آن‌ها داده نشود. اگر امکان تقسیم به افراز وجود نداشت،‌ تقسیم به تعدیل انجام می‌شود و اگر امکان تقسیم به تعدیل نبود،‌ تقسیم به رد صورت می‌گیرد. اگر هیچ کدام امکان‌پذیر نباشد،‌ مال مشاع فروخته می‌شود.

وراث می‌توانند با توافق ترکه را بین خود تقسیم کنند. اما اگر با هم اختلاف داشتند و یا یکی از آن‌ها محجور بود حتما باید تقسیم ترکه از سوی دادگاه انجام شود.

مدارک مورد نیاز برای تقسیم ترکه

درخواست به همراه مشخصات درخواست‌‌دهنده
گواهی انحصار وراثت
صورت اموال در صورت عدم تحریر.

در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد:

1- استماع شهادت شهود و مطلعين. 2- تحقیقات محلی. 3- جلب نظر کارشناس. 4- درخواست استعلام. 5- شماره پرونده استنادي. 6- ساير دلايل و مستندات

برای اطمینان بیشتر بهتر است شخص درخواست‌دهنده،‌ ابتدا برای تحریر ترکه درخواست بدهد و پس از آن برای تقسیم ترکه درخواست کند.

مواد مربوط به تقسیم ترکه

دعوی تقسیم ترکه

ماده ۳۰۰- در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها می‌توانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهند.

ماده ۳۰۱- ولی و وصی و قیم هر وارثی که محجور باشد و امین غائب و جنین و کسی که سهم‌الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده است و همچنین موصی له و وصی راجع به موصی به، در صورتی که وصیت به جزء مشاع از ترکه شده باشد حق درخواست تقسیم را دارند.

ماده ۳۰۲- نسبت به درخواست تقسیم مرور زمان جاری نیست و کسانی که ذیحق درخواست تقسیم همه وقت می‌توانند این درخواست را بنمایند.

ماده ۳۰۳- هر گاه یکی از ورثه متوفی غایب مفقود‌الاثری باشد که وکیل نداشته و درخواست تقسیم اموال متوفی بشود بدواً برای غائب امین معین می‌شود و بعد تقسیم به عمل می‌آید.

ماده ۳۰۴- درخواست تقسیم باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:
نام و مشخصات درخواست کننده و متوفی.

ورثه و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آنها تقسیم شود و سهام هر یک.

ماده ۳۰۵- پس از وصول درخواست، هر گاه دادگاه محتاج به توضیحاتی باشد درخواست کننده را احضار نموده و توضیحاتی که لازم است از او می‌خواهد.

ماده ۳۰۶- دادگاه برای رسیدگی به موضوع درخواست تعیین جلسه نموده و درخواست کننده و اشخاص ذی نفع را احضار می‌نماید.

ماده ۳۰۷- درخواست کننده تقسیم می‌تواند زمینه‌هائی برای تقسیم ترکه تهیه نموده و به دادگاه تسلیم نماید در این صورت مراتب در احضاریه نوشته شده و تذکر داده می‌شود که مراجعه به زمینه‌های نامبرده در دفتر دادگاه مانعی ندارد.

ماده ۳۰۸- وقت رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ احضاریه و روز دادرسی کمتر از ده روز نباشد.

ماده ۳۰۹- اشخاص ذی نفع می‌توانند در دادگاه حاضر شده به تراضی قراری راجع به مقدمات تقسیم یا طرز تقسیم اموال بگذارند. در این صورت دادگاه صورت مجلسی مشتمل بر قرارداد نامبرده تنظیم می‌نماید.

ماده ۳۱۰- هر گاه یک یا چند نفر از اشخاص ذی نفع در تنظیم قرارداد مذکور فوق شرکت نداشته و رضایت خود را اظهار ننموده باشند دادگاه نتیجه تصمیمی را که مربوط به شخص غائب است به او اعلام می‌نماید با ذکر اینکه می‌تواند در ظرف مدت معینی در دفتر دادگاه حاضر شده و به قرارداد مراجعه نموده و رضایت یا عدم رضایت خود را اعلام دارد.

ماده ۳۱۱- در اخطار مذکور در فوق قید می‌گردد هر گاه شخص غائب در مدت معینه در دفتر حاضر نگردد و یا رضایت و عدم رضایت خود را اظهار نکند بر طبق قرار مذکور در ماده ۳۰۹ قضیه حل خواهد شد.

ماده ۳۱۲- هر گاه شخص غائب در اثر عذر موجهی حاضر نشده باشد و درخواست وقت جدیدی نماید تا رضایت و عدم رضایت خود را اعلام دارد دادگاه وقت جدیدی برای او معین خواهد نمود.

ماده ۳۱۳- در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دارند حاضر و رشید باشند به هر نحوی که بخواهند می‌توانند ترکه را مابین خود تقسیم نمایند لیکن اگر مابین آنها محجور یا غائب باشد تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل می‌آید.

ماده ۳۱۴- در صورتی که ورثه تراضی در بهای اموال غیر منقول مورد درخواست تقسیم ننمایند اموال نامبرده باید توسط کارشناس ارزیابی شود و اموال منقول در صورتی ارزیابی می‌گردد که به ارزیابی در موقع تحریر ترکه به جهانی نتوان ترتیب اثر داد. ترتیب انتخاب کارشناس و مقررات راجع به کارشناس که در آئین دادرسی مدنی مقرر است در تقسیم رعایت می‌شود.

ماده ۳۱۵- کارشناس باید بهای اموال مورد درخواست تقسیم و قابل قسمت بودن و یا قابل قسمت نبودن آنها را معین و سهام را تعدیل نماید. کارشناس باید برای ارزیابی اموال، بهای روز ارزیابی را در نظر بگیرد.

ماده ۳۱۶- تقسیم طوری به عمل می‌آید که برای هر یک از ورثه از هر نوع اموال حصه‌ای معین شود و اگر بعضی از اموال بدون زیان قابل قسمت نباشد ممکن است آن را در سهم بعضی از ورثه قرارداد و برابر بهای آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور نمود و اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول به اموال باشد به ضمیمه آن تعدیل می‌شود.

ماده ۳۱۷- در صورتی که مالی اعم از منقول یا غیر منقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود.

ماده ۳۱۸- در صورتی که بعضی از ورثه مدیون متوفی باشند ممکن است دین را در سهم خود آنها قرار داد.

ماده ۳۱۹- در صورتی که پس از تعدیل سهام ورثه به تعیین حصه تراضی ننماید سهام آنها به قرعه معین می‌شود.

ماده ۳۲۰- در موردی که تقسیم از طریق قرعه انجام می‌گردد باید جلسه‌ای که برای قرعه معین شده به اشخاص ذی نفع اطلاع داده شود و اگر بعضی از اشخاص نامبرده حاضر نشوند دادگاه بخش به درخواست اشخاص حاضر اقدام ه قرعه و تعیین سهام می‌نماید.

ماده ۳۲۱- هر گاه یکی از ورثه غائب یا محجور باشد برای غائب و محجور امین یا قیم معین و پس از آن تقسیم به عمل می‌آید.

ماده ۳۲۲- پس از تمام شدن تقسیم، دادگاه صورت مجلسی تنظیم نموده و در آن مقدار ترکه و سهم هر یک از وراث و آنچه برای تادیه دیون و اجراء وصیت منظور شده تصریح می‌نماید.

گواهی انحصار وراثت

برای مشخص شدن ورثه و میزان سهام آن ها ، گواهی انحصار وراثت تنظیم می شود که در حال حاضر ، صدور آن در صلاحیت شورای حل اختلاف است . در خصوص گواهی انحصاروراثت باید موارد زیر را مورد بررسی قرار داد :

الف ) اشخاصی که می توانند تقاضای گواهی انحصار وراثت کنند :

1-وراث

2- اشخاص ذینفع غیر از وراث

3-طلبکار از متوفی

4- وصی : در مواردی که تعیین وارث برای تنفیذ و اجرای وصایای متوفی لازم است

5- موصی له : از جهت جهت حقی که به موصی به پیدا می کند . و تنفیذ وصیت مزبور از سوی وراث لازم است .

6- اشخاصی که مالی از ترکه به وسیله وراث متوفی به آن ها انتقال یافته است .

ب) آثار گواهی انحصار وراثت :

تصرف در ترکه

ج) اعتراض به گواهی انحصاروراثت :

اگر به ضرر وارث یا اشخاص ذینفع باشد ، این اشخاص می تواند به آن اعتراض کنند .

دعوی تقسیم ترکه

مرجع صالح برای تقسیم ترکه

در حال حاضر ، در صورتی که هنوز ترکه تقسیم نشده باشد ، دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی صالح است .

 

*وضعیت متوفایی که وارث او معلوم نیست و متوفای اوارث: برای این حالت ، مدیر ترکه جهت اداره ترکه تعیین می شود .

 

امور راجع به ترکه

تصفیه ترکه: منظور از تصفیه ترکه ، تعیین دیون و حقوق متوفی و ادای دیون او و نیز اخراج مورد وصیت از ترکه است .

تصفیه ترکه به تقاضای هریک از ورثه و وصی متوفی انجام می شود . تصفیه ترکه در دادگاه و توسط مدیر تصفیه منصوب از طرف دادگاه و با نظارت دادگاه و یا وصی انجام می شود .

پس از ادای دیون ، نسبت به تحریر ترکه اقدام می شود . وصول مطالبات و جمع آوری و حفظ اموال و عواید آن و فروش اموال ضایع شدنی و به طور کلی اداره اموال مزبور به عهده مدیر تصفیه است.

پس از تحریر ، مدیر تصفیه ، ورثه ، طلبکاران و سایر اشخاص ذینفع را دعوت می کند و دیون وابسته به ترکه را ادا می کنند . اصولا فروش اموال متوفی به وسیله مدیر تصفیه باید از طریق مزایده انجام شود .

دیونی که لازم است قبل از تقسیم ترکه ادا شود

1-هزینه کفن و دفن و تجهیز و سایر هزینه های ضروری

2- دیون وابسته به اعیان ترکه : مانند دین دارای وثیقه . که بعد از کفن و دفن ، مقدم بر سایر هستند .

3- سایر دیون شامل

-حقوق خدمه و کارگران

– مطالبات اشخاص که مال آن ها به عنوان ولایت یا قیمومیت تحت اداره متوفی بوده

– طلب پزشک و دارو فروش

– نفقه زن و مهریه

– دعوای طلب از میت و دعوای طلب میت : علیه ورثه یا وصی مطرح است . در مورد متوفای بلا وارث ، دعوا علیه مدیر ترکه مطرح می شود .

بحث مهر و موم ترکه

در صورتی که ما ترک ، مال مشاع باشد و یا طلبی علیه متوفی مطرح باشد که مستند به سند رسمی یا حکم دادگاه باشد ، در صورتی که طلب دارای وثیقه و تامین نباشد ، می توان بحث مهرو موم ترکه را مطرح کرد . مهر و موم ترکه برای حفظ و تشخیص وضعیت مالی متوفی و موصی له و طلبکاران مطرح می شود .

وضعیت ورثه در فرض قبول یا رد ترکه

1-قبول ترکه :

الف) قبل از تحریر ، بدون قید و شرط : مسئول پرداخت تمام دیون هستند . اعم از این که دارایی بیش از دیون باشد یا کمتر از آن .

-قبول ترکه ممکن است به طور صریح و از راه تنظیم سند رسمی یا عادی انجام شود و یا ضمنی ، یعنی از راه انجام دادن عملیاتی که در ترکه کاشف از قبول آن باشد . مانند بیع و صلح .

ب ) به شرط تحریر ترکه : مسئولیت ورثه به میزانی است که در صورت تحریر نوشته شده

2- رد ترکه :

وراث متوفی می‌توانند ترکه را قبول کنند که در صورت قبول ترکه به نسبت سهم الارث خود دارایی ‌های منفی متوفی نیز به آنان منتقل می‌شود و هر وارث به نسبت سهم ارث خود در صورت قبول ترکه مسئول پرداخت دیون و بدهی‌های متوفی است‌، اگر وراث ترکه را رد کنند، دیگر در قبال بدهی ‌های متوفی هیچ مسئولیتی نخواهند داشت.

دعوی تقسیم ترکه
مراحل تقسیم ترکه

1. تصفیه ترکه:

یکی از مراحل تقسیم ترکه ، تصفیه ترکه می باشد. قبل از اینکه تقسیم اموال بین وراث انجام شود، باید کلیه دیون طلبکاران قبل از تقسیم ترکه پرداخت گردد. بدین منظور شخصی که به عنوان مدیر تصفیه منصوب می‌گردد. در ابتدا اقدام به تعیین دیون متوفی نموده و این دیون پرداخت می‌گردد. همچنین در صورتی که متوفی وصیتی داشته باشد، آن وصیت بر اساس قانون در خصوص ماترک اجرا می‌گردد. هر یک از ورثه یا وصی متوفی می‌تواند تصفیه ترکه را از دادگاه مربوط تقاضا نماید، سپس این عملیات توسط مدیر تصفیه و تحت نظارت دادگاه انجام می‌گردد.

2. تحریر ترکه:

مرحله دیگر از مراحل تقسیم ترکه ، بعد از ادای دیون متوفی، بحث تحریر ترکه می‌باشد که در این مرحله کلیه اموال و دارایی باقی مانده جمع آوری و مشخص می‌گردد و دارای اصول خاصی می‌باشد. به طور مثال تکلیف اموال ضایع شدنی در این مرحله روشن می‌گردد تا از تلف شدن این اموال جلوگیری شود. طبق ماده (206) قانون امور حسبی، مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است.
پس از انجام امور مربوط به تحریر ترکه چنانچه مال مشاعی بین ماترک وجود داشته باشد یا هنوز حق و دینی نسبت به ثالثی در اموال وجود داشته باشد که تعیین و تکلیف نشده باشد به دادخواست تقسیم ترکه هر یک از وراث یا هر ذینفعی مهر و موم ترکه انجام می گردد به عبارتی مهر و موم ترکه به منظور حفظ شدن و در امنیت قرار گرفتن ماترک تا زمان تعیین وضعیت مالی و تقسیم ترکه می‌باشد و پس از انجام امور فوق الذکر مراحل تقسیم ترکه و تقسیم بین وراث توسط مدیر تصفیه تحت نظارت دادگاه انجام می‌گردد.

مراحل تقسیم ترکه و اجرای تقسیم از سوی دادگاه

به موجب ماده (313) قانون امور حسبی «در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دارند، حاضر باشند، به هر نحوی که بخواهند، می‌توانند ترکه را مابین خود تقسیم نمایند، لیکن اگر مابین آن‌ها محجور یا غایب باشد، تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آن‌ها در دادگاه به عمل می‌آید» و باید مراحل تقسیم ترکه طی شود.
برای اجرای عمل تقسیم ترکه در دادگاه لازم است که دست کم کارشناس منتخب دادگاه درستی تعدیل سهام را تصدیق کند و دادگاه قانع شود که تراضی حاضران ضرری برای غایب یا محجور به بار نمی‌آورد. در هر مورد که ترکه تقسیم می‌شود تعدیل سهام ضروری است، بدین معنی که مال مشاع به شمار کوچک‌ترین سهم‌ها به قطعاتی تقسیم شود که از حیث قیمت با هم برابر باشد. به عنوان مثال، هرگاه بخواهند زمینی را بین دو پسر و یک دختر تقسیم کنند، زمین باید به پنج سهم برابر تقسیم شود تا هر پسر دو سهم و دختر یک سهم آن را مالک شود.

در تقسیم ترکه «در صورتی که مالی، اعم از منقول یا غیر منقول، قابل تقسیم و تعدیل نباشد، ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود. فروش اموال به ترتیب عادی به عمل می‌آید، مگر آن که یکی از ورثه فروش آن را به طریق مزایده درخواست کند».

در ماده (309) قانون امور حسبی، شریکان یا نمایندگان آنان در دادگاه نسبت به طرز تقسیم و مقدمات آن به تراضی قراری بگذارد و دادگاه این قرار را در صورت مجلسی بنویسد و مبنای تصمیم خود قرار دهد.

نکته ـ توقیف سهم الارث قبل از تقسیم ترکه امکان پذیر است.

نکته ـ در صورتی که ماترک متوفی فقط یک باب منزل بوده و تنها احد از وراث تقاضای تقسیم ماترک را بنماید، آیا دادگاه می‌تواند به درخواست او ترتیب اثر داده و ملک را تقسیم نماید؟ اداره حقوقی طی نظریه شماره ۲۹۴/۷ مورخه 30/1/1377 این چنین اظهارنظر نموده است: ”با توجه به مقررات ماده (300) قانون امور حبسی و ماده (589) قانون مدنی دادگاه باید به درخواست ورثه مذکور رسیدگی نموده، چنانچه ملک قابل تقسیم باشد، نسبت به تقسیم آن اقدام نماید، در غیر این صورت حسب درخواست متقاضی طبق ماده (9) آیین نامه افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۸، دستور فروش ملک را صادر و پس از فروش سهم وراث را پرداخت نماید و مراحل تقسیم ترکه را طی کند.

ضرورت باطل کردن تقسیم سابق!

دانستیم که اگر تقسیم اموال میان شرکا، یکی از شرایط دعوی تقسیم ماترک را داشته باشد، صاحب منفعت می‌تواند برای مطالبه حقوق خود به دادگاه مراجعه کند و اقدامات لازم در خصوص دعوای تقسیم ماترک را به انجام برساند.

همچنین اگر تقسیم سهم میان وراث به صورت توافقی انجام شود، هیچ یک از آن‌ها نمی‌توانند بدون اجازه سایر ورثه یا داشتن حکم دادگاه، تقسیم نامه مربوطه را باطل کنند. در این خصوص ماده ۵۹۹ قانون مدنی چنین می‌گوید: «تقسیم، بعد از آنکه به شیوه صحیح انجام شد، لازم است و شرکاء نمی‌توانند بدون کسب رضایت دیگران، از آن رجوع کنند.»

همانطور که در متن قانون نیز بیان شده است، تقسیم اموال امری لازم است. به عبارت دیگر بعد از انجام این امر، اصل بر صحت تقسیم است و در صورتی که شخصی نسبت به این تقسیم، ادعایی داشته باشد، هر گونه تغییر یا باید با رضایت همه وراث انجام شود یا اینکه دادگاه، حکم بطلان تقسیم سابق را صادر کند.

بنابراین در صورتی که یکی از وراث بخواهد تقسیم اموال را به دادگاه واگذار کند، در ابتدا باید دعوای انحلال یا بطلان تقسیم سابق اموال را با توجه به مفاد مواد ذکر شده، اقامه کند. بعد از آنکه دادگاه رای ابطال تقسیم را صادر کرد، شخص مدعی می‌تواند برای طرح دعوای تقسیم ماترک ، اقدام کند.

انجام این اقدام توسط شخص مدعی یا وکیل او ضروری است. در غیر این صورت، دادگاه، قرار عدم استماع دعوای تقسیم ماترک را صادر می‌کند و در نتیجه رسیدگی به پرونده متوقف می‌شود.

سوالات متداول

تفاوت تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث در چیست؟
ماترک در لغت با سهم‌الارث تفاوت دارد. ماترک مالی است که پس از فوت متوفی از او به جا می‌ماند و شامل دارایی مثبت و حقوق او و دارایی منفی یا بدهی‌های او است. اما سهم‌الارث سهمی است که ورثه از اموال متوفی بدست می‌آورند. دادگاه صالح برای درخواست سهم‌الارث دادگاه آخرین محل اقامت دائمی ‌متوفی است. درصورتیکه محل اقامت متوفی معلوم نباشد، دادگاه آخرین محل سکونت او دادگاه صالح است و اگر در ایران زندگی نکرده باشد دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه آن قرار دارد دادگاه صالح است.

مدت زمان و هزینه تقسیم ترکه چه مقدار است؟

معمولا زمان برای اقدام جهت تقسیم ماترک چندین ماه طول می‌کشد. تعیین زمان به طور دقیق امکان‌پذیر نیست اما اصولا از زمان صدور گواهی انحصار وراثت تا زمان تقسیم ما ترک و مطالبه‌ سهم الارث از طریق دادگاه، معمولا بین 5 تا 7 ماه زمان می‌برد.

در خصوص هزینه دادرسی، این مبلغ در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تعیین می‌شود. برای تقسیم ترکه درصورتیکه نتوان مال را تقسیم کرد و مال مشاع باشد، باید دادگاه دستور فروش این مال را صادر کند. بعد از صدور دستور، ترکه به مزایده گذاشته می‌شود و سهم ورثه به طور جداگانه در صندوق دادگستری واریز می‌شود.

 

چه اشخاصی حق درخواست تقسیم ترکه را دارند؟
طبق ماده (300) قانون امور حسبی «در صورت تعدد ورثه هر یک از آن‌ها می‌توانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهد» و بر طبق ماده (301) همان قانون، «ولی و وصی و قیم هر وارثی که محجور باشد و امین غایب و جنین کسی که سهم الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده است و همچنین موصی له و وصی راجع به وصی به در صورتی که وصیت به جز مشاع از ترکه شده است حق دادخواست تقسیم ترکه را دارند.» در ماده ۵۸۹ قانون مدنی نیز آمده «… هر شریک المال حق دارد هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم اموال مشترک را بنماید…» و مراحل تقسیم ترکه را طی کند.

نکته ـ اگر هر یک از ورثه به سن رشد نرسیده باشد، پدر یا جد پدری صغیر، می‌تواند از دادگاه تقاضای تقسیم بنماید.
نکته ـ اگر متوفی برای بعد از زمان فوت خود، وصی تعیین نموده باشد، وصی منتخب حق دادخواست تقسیم ترکه دارد.
نکته ـ اگر غایب مفقود الاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانوناً حق تصدی امور او را داشته باشد، دادگاه برای اداره اموال او یک نفر امین معین می‌کند و تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی العموم و اشخاص ذینفع در این امر قبول می‌شود. (ماده ۱۰۱۲ ق.م)
همچنین ماده (303) قانون امور حسبی مقرر داشته باشد‌: هرگاه یکی از ورثه متوفی غایب مفقود الاثر باشد که وکیل تقسیم ترکه نداشته باشد و دادخواست تقسیم ترکه و تقسیم اموال متوفی بشود، بدواً برای غایب، امین معین می‌شود و بعد تقسیم به عمل می‌آید. لازم به ذکر است مطابق ماده (303) قانون امور حبسی، وکیل تقسیم ترکه و شخص غایب مفقود الاثر نیز می تواند یکی از اشخاصی باشد که حق دادخواست تقسیم ترکه را دارد که در ماده (301) قانون مذکور نام وی ذکر نگردیده است.

نکته ـ اگر جنین متعلق به میت، ولی یا وصی نداشته باشد، برای اداره سهم الارثی که به وی می‌رسد، امین معین می‌گردد، امین انتخابی علاوه بر اداره سهم الارثی که به جنین می‌رسد، حق دادخواست تقسیم ترکه متوفی را نیز خواهد داشت.

تکلیف وراثی که محجور هستند چیست؟
ممکن است در هنگام تقسیم سهم به صورت توافقی، به دلیل محجور بودن یکی از وراث، سهم او کمتر از سهم تعیین شده در متن قانون محاسبه شود، به عنوان مثال اشخاص صغیر نیز ممکن است به عنوان وارث شناخته شوند اما تقسیم سهم به ضرر آن‌ها و به نفع برخی از وراث انجام شود.

در این شرایط قیم محجور ، در صورتی که وجود یکی از شرایط ذکر شده را تشخیص دهد، می‌تواند بطلان تقسیم سابق را از دادگاه تقاضا کند و در نتیجه از دادگاه بخواهد که اموال متوفی را به صورت قانونی میان هر یک وراث تقسیم می‌شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین مشاوره با وکیل دادگستری متخصص امور مالی و حسبی با آریا وکیل تماس بگیرید.

دوست دارید مقالات بیشتری درباره این موضوع در آریا وکیل منتشر کنیم؟

وکیل خوب به قوت قلب نیاز داره تا راهو ادامه بده لطفاً مارو لایک کنید

علاقه دیگران به این موضوع: 3.8 / 5. موکلان خوب ما که به ما نظر دادند: 11

اولین قوت قلب را برای ادامه راه به ما بده

نیاز به وکیل حسبی دارید؟ همین حالا با آریا وکیل تماس بگیرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جدیدترین مقالات و سوالات حقوقی امور حسبی

سوالات حقوقی امور حسبی خود را مستقیماً از ما بپرسید

مشاوره حقوقی امور حسبی

وکیل پایه یک دادگستری

پرسش مستقیم از وکیل خوب

پرسش از طریق واتس اپ
بر روی یکی از وکلای خوب آریا وکیل کلیک کنید تا مستقیماً به واتس اپ آنها متصل شوید.
ما معمولاً در کمتر از چند ساعت پاسخ را ارسال خواهیم کرد.